Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Historia

14.06.2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu i jego regulamin


Zarząd Klubu Sportowego "MOSiR  HURAGAN" w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu, które odbędzie się w sali konferencyjnej MOSiR  Międzyrzec Podlaski ul. Pszenna 3 w dniu 28 czerwca (piątek) 2019 roku  o godzinie 1830 w pierwszym terminie lub o godzinie 18 45  w drugim terminie.

Kategoria: Aktualności
Napisał: adminhuragan

Porządek obrad:

1. Powitanie (otwarcie zebrania).

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza     Zebrania w głosowaniu  jawnym.

4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji: skrutacyjnej, mandatowej, uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Klubu i z działalności finansowej   Klubu za 2018 rok.

7. Dyskusja

8. Protokół Komisji Rewizyjnej.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarzadowi Klubu.

10.Głosowanie i podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie sytuacji finansowej Klubu na II półrocze 2019 r.

   12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

                                                                     

                                                           Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                          Za Zarząd:

                                                                             Prezes

                                                                      Gabriel Urbaniuk

 

 

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO „MOSiR HURAGAN”

MIĘDZYRZEC PODLASKI

 

§ 1

 

  1. Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego „MOSiR Huragan” zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku, w okresie pierwszego półrocza i obraduje na podstawie Statutu Klubu.

 

§ 2

 

  1. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego „MOSiR Huragan” odbywa się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 18.30 w pierwszym terminie i o godz. 18.45 w drugim terminie w sali konferencyjnej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pszenna 3.

 

§ 3

 

  1. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczą członkowie KS „MOSiR Huragan”.

 

§ 4

 

  1. Obrady otwiera Prezes KS „MOSiR Huragan” przedstawiając jednocześnie kandydata na Przewodniczącego Zebrania.
  2. Wybory Przewodniczącego obrad dokonują członkowie Klubu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  3. Porządek oraz regulamin obrad uchwala Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego „MOSiR Huragan” w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 5

 

  1. Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, po podjęciu uchwały w sprawie zasad głosowania, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 

§ 6

 

  1. Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu:

- kieruje przebiegiem obrad;

- czuwa nad przestrzeganiem postanowień, regulaminów i porządku obrad;

- określa kolejność wystąpień w dyskusji i w razie potrzeby wyznacza czas ich trwania;

- ma prawo odebrania głosu przemawiającemu w przypadku gdy przekroczy on  ustalony czas wystąpienia, gdy wystąpienie narusza powagę obrad bądź poruszony temat odbiega zasadniczo od przedmiotu dyskusji;

- podaje pod głosowanie zgłoszone wnioski i projekty uchwał;

 

§ 7

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu w głosowaniu jawnym wybiera następujące komisje:

1)        Komisję mandatową w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności członków klubu oraz stwierdzenie prawomocności obrad;

2)        Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, w celu zebrania i przedstawienia Walnemu Zebraniu Sprawozdawczemu Członków wniosków zgłoszonych przez członków podczas obrad;

 

§ 8

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmują członkowie KS „MOSiR Huragan” na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

 

 


Poprzednia strona: Dokumenty
Następna strona: Sekcje